Geert Harmens

Geert Harmens was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Harmens was een zoon van de medio 1700 overleden schoolmeester te Pekela, Harmen Luitjes.

Harmens was schoolmeester te Pekela. Hij verzocht in 1700 Burgemeesters en Raad van Groningen met die vacante plaatse wederom te moogen worden benificeert, tot onderhoudt van vrouw en kinderen, alsmeede sijn minderjaarige susters die anders an de Diaconie sullen moeten vervallen. Het verzoek werd toegestaan.

Geert Hermans, soon van onse Schoolmr. Herman Luijtjens, mede om ghewichtighe redenen ghelijck de Vader afghesneeden zijnde van des Heeren H: Avondmael door de kerckenraedt; soo heeft nae verloop van eenighen tijdt ootmoedighlijck en vierighlijck versocht, dat doch weder toeghelaten mochte worden tot de Tafel des Heeren.
Welck versoeck en voorstel in de Kercke van de Kerckenraedt rijpelijck en in de vreese des Heeren overwooghen zijnde: soo is goetghevonden Hem dese naevolgende Vraghen voor te houden om te beantwoorden.

  1. Of Ghij Geert Hermans de Kerckenraedt niet justificeert en rechtveerdight in haer ghehoudene proceduijren tegens u
  2. Of u niet van herten leet is, dat ghij versweeghen hebt die schendelijcke daedt, te weten de schendinghe van onse Protocoll door het uijtsnijden van eenige Bladeren uijt het selve, u sulcks bekent zijnde.
  3. Of Ghij niet hertelijck versoeckt, dat u sulcks magh te goede ghehouden en vergheven worden?
  4. Of u niet van herten leet zijn die ijselijcke vloecken door u uijtghebraeckt ten huise van Grietje Hermans, nu getrout zijnde an Jan Jansen Beucken?
  5. Of Ghij niet belooft, dat ghij u voortaen wachten sult voor die schrickelijcke sonde van Dronckenschap? Als mede, dat Ghij uwen Naesten sult lijck en recht doen soo veel u moghelijck is?
  6. Of Ghij niet van herten belooft, u voortaen te sullen ghedraghen door Godts ghenade als een goedt Christen en Lidmaet der Ghemeijnte betaemt; doch indien ghij u weder qualijck mocht comportêren en te buijten gaen, 't welck wij niet willen verhoopen, dat Ghij u dan geerne de Kerckelijcke Disciplijne sult onderwerpen?

Dese bovenstaende Vraghen an Geert Hermans in onse consistoriale Vergaderinghe zijnde voorgehouden; zijn van den selven met jae beantwoort en is daer op weder tot de Tafel des Heeren toeghelaten. Aldus ghedaen in de kercke Ter Pekel A den 28 Novemb. 1697 W: Rustinga V.D.M. ibid.1).

1) bron: Handelingen van de kerkenraad te Oude Pekela in 1697: Kerckelijke saken voorghevallen onder de bedieninghe van Wigerus Rustinga, derde Predikant in de Pekel A.