Eppo Tammen

Eppio Tammen was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Tammen was gehuwd met Grietje Jans.

Tammen was schoolmeester in Nieuwe Pekela. Hij was op 19 februari 1724 aangesteld als opvolger van de overleden Lauwrens Jacobs.

‘De broederen zaamengekoomen zijnde, is geciteert de schoolmr. Eppo Tammen, welke volgens aanklagte van eenigen broederen en verscheidene leedemaeten veele smaatreedenen over de predikant en sijn dienst sou gesproken hebben, bijsonder dat hij in een seeker beede stonde, in de school met verscheidene menschen biddende, onder andere uijtdrukkingen, ook deese woorden gebruijckt heeft: „O Heere, bewaar onsen leeraar, dat hem geen Belialsgedagten en nog minder Belials stukken meer moogen aankleeven, om des Heeren vol… te bedroeven, maar dat hij op sijn nieuwe pla… een nieuw herte, en ook eenen nieuwen geest moge ontfangen ens.” en veele andere groote ergernisse heeft gegeeven, waar over verstaan zijnde, de voorgem. schoolmeester antwoordde, dat hij sig wel in verscheide opsichten teegen den predikant besondigt hadde, maar niet wiste van sulk een seggen als hem hijr te laste geleidt wierde ….’.1)

1) bron: Kerckelijke Saecken Nieuwe Pekela, 20 maart 1729.

Eigen Gereedschappen