Berend Stoffers

Berend Stoffers (ged. Oude Pekela, 26 juli 1740 - Op zee, 1780) was een Pekelder zeeman.

Biografie

Stoffers was een zoon van Stoffer Hindriks en Trijntje Berends Koentjes. Hij was gehuwd met Sietske Jans, eveneens uit Oude Pekela.

Stoffers was een zeeman uit Oude Pekela. Hij was Rooms Katholiek.

Tjakko Borgesius, burgemeester van Oude Pekela, schreef in 1877 in zijn boek Geschiedenis van de gemeenten Oude en Nieuwe Pekela dat de schipper Berend Stoffers volgens overlevering in 1780 voor het eerst met een Pekelder schip naar Sint Petersburg was gezeild.
Nader onderzoek, uit bestudering van de Sonttolregisters, door drs. Abraham Westers leert ons echter, dat Berend Stoffers al op 26 mei 1778 de Sonttol in Elseneur passeerde en in juni van dat jaar voet aan wal zette in Sint Petersburg. Uit genoemde registers bleek tevens dat veel Pekelder schippers hem sinds 1713 al waren voorgegaan. Uit een akte van bekendheid, opgemaakt in 1815 voor de kantonrechter in Winschoten, blijkt dat Berend Stoffers in 1780 op zee met zijn schip verongelukt en overleden was1).

1) Bron: Westers, Drs. A.: Van Pekela tot Sint Petersburg in: Jaarverslag ‘Het Kapiteinshuis’, 1997

Eigen Gereedschappen