Pekelders Algemeen

Woord vooraf

In dit artikel worden korte levensbeschrijvingen vermeld van meer dan 1.200 personen, bestaande uit o.a. overheidsbestuurders, notarissen, predikanten, geestelijken, artsen, sportlieden, kampioenen, muzikanten, directeuren, vakbondsbestuurders, arbeiders, grafdelvers, scheepsjagers, oprichters van bedrijven, (hoofd)onderwijzers, verzetshelden, in oorlogen gesneuvelde personen, slachtoffers van misdrijven etc. die een rol van betekenis in of voor de Pekela’s hebben gespeeld of om een andere reden bekend zijn geworden. Levensbeschrijvingen dus van mannen en vrouwen die op enigerlei wijze van belang zijn geweest voor de Pekelder geschiedenis. Of de vermelde personen nu wel of niet in Oude of Nieuwe of Boven Pekela zijn geboren, is daarbij niet van belang. Bij de keuze van deze personen hebben uiteraard de voormalige gemeenten Oude en Nieuwe Pekela centraal gestaan. Maar ook personen die geen inwoner van de Pekela’s zijn geweest, maar wel hun stempel op de Pekelder samenleving hebben gedrukt, kregen een vermelding. De aandacht ging zo veel mogelijk uit naar de lokale aspecten van hun of haar leven of werk. Primair was de bedoeling dat de levensbeschrijving een indruk moest geven wat voor persoon de beschrevene is geweest. Zij moeten door hun bezigheden of leven een min of meer belangrijke rol in het heden of verleden hebben gespeeld.

Criteria

Om voor vermelding in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria vastgesteld: In alle gevallen gold dat de beschrevene in principe geboren, overleden of inwoner moet zijn geweest van Oude, Nieuwe of Boven Pekela én dat hij/zij enigszins bekend is geworden door zijn of haar politieke, maatschappelijke, wetenschappelijke en/of bestuurlijke status.

De levensbeschrijvingen in dit artikel bestaan uit een biografisch en een genealogisch gedeelte. Deze zijn - waar mogelijk en gewenst - met elkaar verweven, doch kort en overzichtelijk gehouden. De vermelde gegevens bevatten zoveel mogelijk de volgende informatie:

Gegevens over de beschrevene: geslachtsnaam en voornamen, zoals officieel geregistreerd, alsmede geboorteplaats, -datum, overlijdensplaats en -datum. De gevolgde prioriteit in de schrijfwijze van persoonsnamen is (voorzover van toepassing):
a. conform de vermelding in het geboorteregister;
b. conform de vermelding in het huwelijksregister;
c. conform de vermelding in het overlijdensregister;
d. conform de vermelding op grafstenen/familieadvertenties.

Beroep en functie

Een korte, algemene omschrijving van het beroep of van de functie die de beschrevene heeft uitgeoefend of de activiteit waardoor hij of zij bekend is geworden.

Gegevens over de ouders

Geslachtsnamen en voornamen, zoals officieel geregistreerd, alsmede het beroep of de functie van de vader van de beschrevene.

Gegevens over de huwelijkspartners

Geslachtsnaam en voornamen, zoals officieel geregistreerd, eventueel het beroep of de functie van de huwelijkspartner, aangevuld met de namen van de ouders van deze en zo mogelijk het beroep van de vader.

Persoonsgegevens

De vermelding van persoonsgegevens is grotendeels ontleend aan officiële stukken, familieberichten in kranten (geboorte- en overlijdensadvertenties), teksten op grafstenen, toestemming van de betrokkene of andere openbare bronnen. Om redenen van privacy wordt, indien de huwelijkspartner van de beschrevene nog in leven is en ná 1939 is geboren, diens naam én die van zijn/haar ouders achterwege gelaten.

De in het genealogisch gedeelte weergegeven informatie is zoveel mogelijk vermeld op basis van gegevens uit de Burgerlijke Stand, de gemeentelijke bevolkingsregistraties, de collectie Persoonskaarten van het Centraal Bureau voor Genealogie en andere archiefbronnen, alles voor zover openbaar.

Enkele veel geraadpleegde bronnen

1. Kuil, D., Kroniek van Pekela (1558) 1599-1999, Ten Boer, 1999.
2. Duinkerken, W., Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, Bedum, 1991.
3. Archieven berustende in de Groninger Archieven te Groningen.
4. Bevolkingsregisters Oude en Nieuwe Pekela voorzover openbaar.
5. Internetsites www.allegroningers.nl, www.allefriezen.nl, www.drenlias.nl, www.genlias.nl, www.google.com
6. Collectie Persoonskaarten van het Centraal Bureau voor Genealogie.
7. Jaarverslagen ‘Kapiteinshuis’ te Nieuwe Pekela. Diverse jaargangen.
8. Correspondentie met (familie van) de vermelden.

In de tekst is op bepaalde plaatsen sprake van in belangrijkheid afnemende vermeldingen waarschijnlijk, vermoedelijk en mogelijk. Van deze termen is gebruik gemaakt indien niet voor 100% zekerheid kon worden verkregen of de betrokkenen voldeden aan de vermelde personen. Van aannemelijkheid is hoogstwaarschijnlijk wel sprake.

Niet alle mensen hebben gereageerd op de uitnodiging om gegevens voor dit artikel beschikbaar te stellen. Aangezien zij wél aan de criteria voldoen om te worden vermeld, zijn zij met minimale informatie vermeld. Sommigen hebben verklaard bepaalde gegevens uit privacy-overwegingen niet prijs te geven. Hiervoor is respect vertoont waarbij vermelding van deze gegevens achterwege is gelaten.

Van dit artikel is eveneens een boek verschenen. Dit tweedelig boek (met harde omslag) is te bestellen op het adres: http://www.unibook.com. Type vervolgens in het zoekkader ‘Pekela’ en U belandt precies waar U moet zijn om alle boeken over Pekela in te zien en eventueel te bestellen.


Eigen Gereedschappen