Het onderwijs te Oude Pekela van 1801-1989

In Oude Pekela stonden in 1800 twee scholen, de hoofdschool en de met Nieuwe Pekela gemeenschappelijke school, opgericht op de grens van de beide kerspelen. In 1838 werd de school voor de Israëlitische jeugd ingewijd en in 1854 kwam er een school voor middelbaar onderwijs, waar naast ‘levende talen’ ook onderricht werd gegeven in het vak zeevaartkunde. Vanaf 1874 bestond er bijzonder onderwijs. In dat jaar vond de opening plaats van de chr. gereformeerde school. In die tijd had Oude Pekela eveneens een zgn. Franse school. Van 1879 tot 1918 werden in deze gemeente zgn. Rijksnormaallessen gegeven, welk onderwijs van 1918 tot 1923 werd voortgezet in een gemeentelijke Normaalschool. In 1887 werd in het boveneind van de gemeente een nieuwe openbare school geopend. De oude, bestaande school kreeg toen de naam Oosterschool. In 1900 verrees de Nieuwe Oosterschool, tengevolge waarvan nieuwe schoolgrenzen werden vastgesteld, in 1913 gevolgd door de vierde openbare school aan de Compagniesterwijk met de naam Nieuwe Westerschool. Later werd dit de ULO-school. Toen deze vierde school werd opgericht, verdween de Gemeenschappelijke School. Met ingang van 1914 werd aan de Nieuwe Westerschool een schippersklasse verbonden, bestemd voor het onderwijs aan schipperskinderen. In 1921 werd de r.k. school opgericht. De ULO-school (Hendrik Westerschool) ontstond in 1922. Bij deze gelegenheid werden de bestaande openbare gemeentescholen hernoemd en ontstonden de scholen 1, 2, 3 en 4. In 1941 werd school 4 opgeheven en ingelijfd bij school 2. In 1964 werd zij echter weer geopend, nu aan de IJsbaanlaan. Kort daarna, bij raadsbesluit van 29 september van dat jaar, kregen de scholen opnieuw een andere naam:

  • school 1 werd Hendrik Westerschool;
  • school 2 werd Beneluxschool;
  • school 3 werd Feiko Clockschool;
  • school 4 werd Europaschool.


Een voorstel van Burg. & Weth. van Oude Pekela van 11 sept. 1950 om de openbare scholen de namen te geven van de vier prinsessen, en wel school 1 ‘Beatrix’, school 2 ‘Irene’, school 3 ‘Margriet’ en de school voor voortgezet onderwijs ‘Marijke’, wordt teruggenomen omdat meerdere leden van de raad zich hiermee niet kunnen verenigen. Zo wil de CPN-fractie de scholen de namen geven van verzetslieden en anderen. Genoemd worden de namen van Brondijk, Walters, Baas en Sanders.


Eigen Gereedschappen