Nederlands Hervormde Kerk Oude Pekela

  • De kerk aan de H. Westerstraat 105 is gebouwd tussen 1683 en 1686 als een zogenaamde zaalkerk. Het gebouw verving de zogenaamde kerkschuur. In 1804 werd de kerk voorzien van een toren. Op 22 okt. 1865 wordt het orgel, gebouwd door de heren Van Oekelen uit Haren, ingewijd.
  • De bouw van de nieuwe kerk in de Pekela is op 4 okt. 1683 zover gevorderd, dat het voorzien kan worden van een dak. Aangezien het nu eveneens noodzakelijk is dat de kerk wordt voorzien van ramen, besluit de Stad [Groningen] twee ramen te schenken, ‘het eene waerin het waepen van de Stadt Groningen met desselfs inscriptie, het ander met de wapens van d’ heeren Borgemesteren ende Raedt en derselver ministers tegenwoordigh in den eedt sijnde’.
  • Op 4 mei 1684 wordt de nieuwe kerk te [Oude] Pekela ingezegend door ds. Andreas ten Have.
  • Jan Scholten Meijer uit Winschoten en Geertjen Peters Hennink uit Pekela ‘zijnde de eersten die [op 29 juni 1684] in de nieuwe kerk [te Pekela] getrouwd zijn’.
  • De graven in de kerk [te Oude Pekela] worden op 20 nov. 1685 bij uitmijning verkocht tot voordeel van de stad [Groningen].
  • Op 28 dec. 1842 draagt de stad Groningen de Ned. herv. kerk van Oude Pekela over aan de hervormde gemeente aldaar. De overdracht wordt op 23 sept. 1843 door de Koning goedgekeurd.
  • De herv. gemeente te Oude Pekela viert op 22 okt. 1865 een indrukwekkend feest. Het prachtige, door de heren van Oekelen uit Haren gebouwde kerkorgel wordt ingewijd met een sierlijke en doeltreffende rede van onze geliefde leraar Berend Drijber.
  • Aan het einde van de openbare godsdienstoefening op 19 jan. 1868 in de herv. kerk te Oude Pekela deelt onze leraar aan de gemeente de verrassende bijzonderheid mede, dat de edelachtbare heer Tjakko Borgesius en zijn gade, gedachtig aan het zilveren bruiloftsfeest dat zij op deze dag mochten vieren, aan de kerk twee zilveren Avondmaalsbekers ten geschenke hadden gezonden.
  • Bij restauratiewerkzaamheden in de in 1683 gebouwde Ned. herv. kerk te Oude Pekela zijn in 1975 drie eeuwenoude grafzerken aangetroffen. De zerken kwamen te voorschijn toen de houten vloer uit de kerk werd verwijderd. Vlak onder het preekgestoelte werd een dubbele grafsteen blootgelegd van Petrus Mees en zijn echtgenote, van 1733-1785 predikant te Oude Pekela, en een zerk van Eltye Jacobs, in leven veenmeester te Oude Pekela. Van een derde zerk konden de opschriften (nog) niet worden ontcijferd.

Externe link

Zie ook: Wikipedia: De Hervormde kerk van Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen