Harmen Luitjes

Harmen Luitjes (ovl. ca. 1700) was een Pekelder onderwijzer.

Luitjes werd door de Stad op 27 januari 1666 benoemd tot schoolmeester in Pekela, op een salaris van 50 Car. gl. Hij heeft ruim 25 jaar in Oude Pekela les gegeven. Op de classis kwam hij enkele malen ter sprake. Hij is vermoedelijk gehuwd in Oude Pekela in 1667 met Woltje Geerts. Luitjes werd opgevolgd door zijn zoon Geert Harmens.

De schoolmr. Herman Luijtiens om ghewichtighe redenen door de kerckenraedt afghesneeden zijnde van des Heeren H: Avondmael; soo heeft nae verloop van eenighen tijdt ootmoedighlijck en vijerighlijck versocht, dat doch weder mochte toeghelaten worden tot de tafel des Heeren. Welck versoeck en voorstel in de kercke van de kerckenraedt rijpelijck en in de vreese des Heeren overwooghen zijnde: soo is goetghevonden, Hem dese naevolgende Vraghen voor te houden om te beantwoorden.

  1. Of Hij Herman Luijtiens de kerckenraedt niet justificeerde in haer ghehoudene proceduijren tegens Hem?
  2. Of Hem niet van herten leet was, dat hij versweeghen hadde die schendelijcke daedt, te weten het schenden van onse Protocoll door het uijtsnijden van eenighe Bladeren uijt het selve, 't welck hen bekent was?
  3. Of Hij niet hertelijck versochte, dat Hem sulcks te goede ghehouden en vergheven mochte worden?
  4. Of Hij niet van herten beloofde, Hem voortaen door Godts ghenade te sullen ghedraghen als een goedt schoolmr. en lidmaet der Ghemeijnte betaemt; doch indien Hij sich weder qualijck mocht comportêren en te buijten gaen, 't welck wij niet willen verhopen, dat Hij sich dan geerne en ghewilligh de Kerckelijcke Disciplijne soude onderwerpen?

Dese bovenstaende vraghen an de schoolmr. Herman Luijtiens in onse Consistoriale Vergaderinghe voorgehouden zijnde, zijn van Hem met een jae beantwoordt, en is daer op dan weder toeghelaten tot de Tafel des Heeren. Aldus ghedaen in de kercke den 28sten Februarij 1696. W: Rustinga Past:1)

1) bron: Handelingen van de kerkenraad te Oude Pekela in 1696: Kerckelijke saken voorghevallen onder de bedieninghe van Wigerus Rustinga, derde Predikant in de Pekel A.

Eigen Gereedschappen