Doopsgezinde kerk

  • In Nieuwe Pekela is in 1852 een nieuwe kerk voor de Doopsgezinden opgericht. Eerste voorganger in de nieuwe kerk was Anthony Winkler Prins, die ook predikant was van de Doopsgezinde gemeente in Veendam.
  • Reeds rond 1650 moet er te Pekela een afzonderlijke Doopsgezinde gemeente zijn geweest. In 1743, dus bijna 100 jaar later, had zij nog een eigen leeraar in de persoon van Hendrik Wolters. Daarna is echter, spoedig een teruggang ingetreden, want in 1755 werd Pekela bediend door Jan Panneman, leeraar te Sappemeer, waarmee Pekela zich, naar het schijnt, vereenigd had. Naast Jan Panneman preekte hier ook nog Jan van Dalen. Dit duurde tot 1778. In 1808 sloot Pekela zich aan bij de naburige gemeente te Veendam. Het oude kerkgebouw te Nieuwe Pekela werd gesloopt. Dit gebouw moet gestaan hebben op het erf van den landbouwer Koop Hendriks Boon, een kleinzoon van den ouden leeraar Hendrik Wolters.Wegens den verren afstand en de zeer slechte verbindingswegen voldeed deze combinatie niet geheel. De rijtuigen zakten soms tot de assen in den modder en voor de kinderen was het des winters vaak onmogelijk ter catechisatie te gaan. Er waren toen te Pekela 23 ingeschreven leden en ongeveer 70 zielen. Toen bood ds. Winkler Prins aan, daar geregeld des middags om de veertien dagen te komen preken, mits men daar een eigen kerkgebouw stichtte.
  • Op 19 sept. 1852 wordt de kerk van de doopsgezinde gemeente in gebruik genomen en komt in Nieuwe Pekela een aantal gelovigen bijeen om de oprichting van een doopsgezind kerkgenootschap te bewerkstelligen. Op deze eerste samenkomst, die geleid werd door ds. Winkler Prins, werd een kerkbestuur verkozen, waarin o.a. zitting kregen de heren K.W. Boon en J.C. Bakker. Als diakenen werden aangewezen de heren W.H. Lukas, J. Boon en W.A. Mulder. Op 19 sep. 1952 viert het genootschap zijn 100-jarig bestaan.
  • Bij een brand op 26 april 1865 in het huis van de secretaris van de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente te Pekela, de heer J.C. Bakker, gaat bijna het gehele archief van de doopsgezinde gemeente verloren.
  • De doopsgezinde gemeente te Pekela wordt op 1 jan. 1983 opgeheven. De nog aanwezige leden treden vrijwillig toe tot de doopsgezinde gemeente Veendam-Wildervank.

Eigen Gereedschappen